Železnice I

Železniční osobní vozy                

|___________________________________________________________________________________

WLABee 824, 52 54 70-40 171-8, DKV Praha, Praha ONJ, 11.10.2012, pohled na vůz

|Jelikož se s železnicí setkávám prakticky denně a líbí se mně objekty hodné katalogizace všeho druhu, nenechalo mně označování a identifikace osobních vozů, jezdících pod barvami ČD a.s. chladným. Spousty lidí na světě se věnuje ve svých zálibách nebo i profesně železnici ze všech možných úhlů. Já jsem zaměřil, jak jsem podotknul, na existující katalogové označování. Rozhodl jsem se, že opatřím každý vůz, který fyzicky existuje a jezdí pod správou národního dopravce, fotografií, kterou zde na svém webu uvedu i s informacemi, které se jednotlivého vozu týkají. Jelikož ale vozy, které nyní na kolejích jezdí nevznikly teprve teď a nečekaly až se nějaký Nastoupil rozhodne k tomuto nepředloženému kroku, musel jsem katalogu dát nějaký systém, řád a určité kritéria.

|Jako hlavní mantinel jsem určil současnost vozového parku, od kterého se vše v mém katalogu odvíjí. Jinými slovy, vzal jsem obrazně nejstarší vůz či vozy, které jsou nebo v nedávné minulosti byly provozní, a od něho jsem odrazil všechen vývoj kupředu. Mezi nejstarší kusy patří vozy přípojné či vložené a nějaké rekonstruované vagóny, původně vyráběné v Maďarsku a Německu v polovině šedesátých let. V okamžiku svého vzniku tyto vozy spadaly do nějaké konkrétní řady a tudíž je nasnadě, že tato řada je v katalogu vedena jako nejstarší a od ní (pokud má ještě „živoucí“ vozy) se postupuje v čase dopředu. Dále si je potřeba uvědomit, že vývoj jednotlivých řad a jejich vozů jsem nemapoval odjakživa. Tento zájem přišel tak nějak v průběhu plynoucích let a tak je jen velmi těžké (s absencí přísunu důležitých informací a dat) tzv. do „rozjetého vývoje“ rozumným způsobem vstoupit. Je nutno si uvědomit že musí existovat nějaký časový bod. Tím bodem v katalogu se dá určit rok 2010. V tento rok jsem začal ve velkém pořizovat fotografie a shánět dostupné informace. Katalog tedy vývoj jednotlivých řad mapuje hlavně od tohoto roku. To ovšem neznamená, že by se v něm nedaly najít informace o vozech před tímto rokem. Snažím se vytvořit co nejucelenější přehled a do něho na míru „pasovat“ obrázky a data. Znamená to ovšem, že se nevyhnu nejen určité chronologické posloupnosti, ale i vytvoření mnohdy nemálo složitého propletence, který vlastní řady vytvářejí.

|Katalog má jedno přísné pravidlo vyhledávání a orientace: Základem je uvědomit si do jaké kategorie konstrukčně vůz patří; tzn. Vůz 1. třídy či Vůz lůžkový atd. V jednotlivé kategorii pak hledání vypadá takto: Písmenné označení čí písmenné označení s indexem → různé intervaly → jednotlivé vozy. To znamená že na počátku v mé hierarchii hraje dominantní roli písmenné označení; tím že se od roku 2001 počalo na vozech objevovat doplňkové číslo, zvolil jsem tento tvar, tedy písmenné označení plus index (doplňkové číslo) také jako dominantní bod tohoto katalogu. V praxi to znamená toto: Pokud máte vagón s postranní chodbou a oddíly 2. třídy s označením B 249 (dříve pouze B) 51 54 20-41 573-6, vyhledáte příslušnou kategorii – tedy: Vozy 2. třídy s postranní chodbou či kombinované, ta se rozklikne a v ní najdete žádanou řadu B 249; v ní se nachází základní text, který pojednává o tom kdy řada existovala a jaké číselné inervaly v sobě ukrývala a jiné druhy informací. Zmíněná řada B měla ve svém inventáři za svou historii mnoho různých intervalů a také mnoho různých druhů vozů, co se týče koncepce výroby. Měla v jistou dobu pod sebou i přeznačené lehátkové vozy či vozy 1. třídy (abych byl v tomto případě přesný nikoliv však zmíněná řada B 249).

|Jak jsem tedy na začátku podotknul, v základě se vše odvíjí od fyzických vozů, které v současnosti existují. Pokud vozy přejdou jinam, či nějakým jiným způsobem zmizí z kartotéky, jejich řada mizí a objevuje se v „zaniklých řadách“. I tuto skutečnost uvádím v katalogu. Celý katalog je čistě amatérský a nemá ambice nahrazovat profesionální databáze či kartotéky. Je zaměřen na fotografie a to, že se vozy musí umístit do nějakého řádu a tím vytváří určitou hierarchii, je věcí druhotnou i když neméně zajímavější. Nečekejte, prosím, super-speciální úroveň jednotlivých přehledů a jednotlivých částí katalogu, jde jen o jednoduché seznamy bez tabulek. Celá hierarchie katalogu se dá rozdělit do třech základních celků, které vytvářejí platformy pro možné dodávání fotografií. Rád bych totiž v přehledu uvedl i obrázky zrušených či zničených vozů. Obrázků, které mohu být i staršího či vyloženě starého data. Obrázky, které mohu být vyfotografované na kinofilm a následně převedené do digitální podoby. (Do katalogu může přispívat svými obrázky prakticky kdokoliv, kdo bude chtít; samozřejmostí je dodržení Copyrightu a uvedení pravého autora). Tato skutečnost nakonec dala vzniknout právě zmíněným třem základním celkům. První celek se skládá z vlastních řad, které jsou v současné době aktivní, nebo-li existující, zkrátka jsou provozní (mimo vozů motorových; motorové vozy totiž ve většině neprošly tolikerým přeznačováním jako ostatní vozy a proto je ponecháváme všechny ve své sekci, tedy Vozy motorové a skutečnost že nějaká řada zaniká, v této sekci uvedeme a řadu nepřesouváme do sekce Vozy původní či zaniklé) to znamená, že se v nich nacházejí provozuschopné vozy  – Celkový přehled provozních řad se nachází pod stránkou SEZNAM DRUHŮ A ŘAD VOZŮ – ŽELEZNICE I až III.  Tyto řady se dají najít pod jednotlivými kategoriemi osobních vozů (Vozy 1. třídy atd.). Jakmile poslední existující vůz v řadě zanikne, či jiným způsobem „vypadne“ z katalogu, řada přejde celá tak, jak je, do druhého celku, kterým jsou Původní, zaniklé či zaniklé rekonstruované řady: ŽELEZNICE IV jinými slovy Vozy neprovozní. I v tomo druhém celku je připravená platforma pro dodatečné dodávání fotografií. Oba tyto celky jsou si navzájem propojeny pomocí hypertextů jelikož spolu velice blízko souvisí a prakticky jeden bez druhého nemůže existovat. Zároveň v této sekci najdete i jednoduchý seznam či přehled chcete-li, vozů Zvláštních ůčelů, v kterém lze najít další údaje a obrázky. V sekci ZÚ lze najít i vozy, u kterých se mě doposud nepodařilo zjistit bezpečně jejich původ. Poslední a třetí základní celek – samostatná sekce Železnice V – si všímá výrobních čísel, které se skládají do jednoduchého seznamu, sestaveného chronologicky. I tato sekce se může brát jako platforma pro následné dodávání obrázků. Rozdíl je v tom, že seznam neutváří přehled řad, ale spíše seznam samotných vozů a tento třetí celek je s prvními dvěma celky navzájem propojen odkazy (v současné době sekce Železnice V je trestuhodně zanedbávána a její aktualizace je neustále odsouvána pod tíží důležitějších informací). A konečně se dostávám k poslednímu velkému hledisku, ze kterého se dá na katalog dívat. Nespočet různých rekonstrukcí, úprava a přesunů z jedné řady do druhé (a často zase zpět) mě přesvědčilo abych se pokusil vytvořit v katalogu železničních osobních vozů, jakýsi systém, který právě bude zohledňovat průběh rekonstrukcí a dalších ekvivalentů řad. Věškeré původní, zaniklé, rekonstruované, upravené, zaniklé rekonstruované i současně žijící řady jsem se pokusil rozdělit do tzv. REKONSTRUKČNíCH SKUPIN – ŽELEZNICE IV. Ve skupinách lze najít všechny jednotlivé řady katalogu (současné i zaniklé), které k sobě mají blízko, nebo jsou úzce svázané, a to právě z pohledu za a: rekonstrukcí jednotlivých vozů; za b: písmenným přeznačením a vývojem řad; za c: přidělením RIC režimu. Pravidla jsou jednoduchá. Pokud budete mít zájem se na katalog podívat z této roviny neváhejte vstoupit do sekce REKONSTRUKČNÍ SKUPINY. Tam najdete vysvětlivky a samotný přehled.

| Slovenská republika. Jelikož spousta vozů v současných řadach byla vyrobena v době tehdejšího Československa a v roce 1993 došlo k rozdělení státu, je jasné že došlo i na rozdělení společného majetku Československých Drah. A protože se snažím mapovat u jednotlivých vozů celý jeho provoz, vymezil jsem v katalogu prostor pro zveřejnění fotografií a informací vozů, které přešly pod správu Slovenských železnic. Obrázky a údaje těchto přesunutých vozů lze najít v jednotlivých kategoriích v řadách, které byly původní, tedy vlastně v mé hierarchii označování tohoto katalogu, jakoby „první“. Například v kategorii Vozů 2. třídy s chodbou uprostřed je to řada Bai. V kategorii Vozů 1. třídy je to řada Aa apodobně. Z hlediska pravidel, podle kterých je tento katalog vytvářen (tedy těch, že jednotlivé obrázky pořízené v různém období je potřeba hledat v řadách, které odpovídají právě době pořízených fotografií) je tato skutečnost zdánlivě nelogická – jelikož v době přesunutí vozů už tyto řady byli většinou přeznačeny;  ale pro vyhledávání informací a fotografií toto „odchylné“ pravidlo funguje jako jednoduchá pomůcka a zkratka.

|Zároveň chci upozornit, že tvorba katalogu probíhá vlastně neustále. Spousty věcí se vylepšují a při jeho tvorbě člověku dochází, co se kde dá udělat lépe či jinak pozitivně obmněnit. Uvítám každý nápad, každou připomínku, každou radu. K samotným obrázkům bych chtěl dodat, že jde hlavně o fotodokumentaci. To znamená, že některé obrázky dosahují nízké kvality. Často se stane že není prostě čas zachytit vůz, tak aby obrázek byl vždy líbivý a z technického hlediska dokonalý. Špatné obrázky se samozřejmě snažíme nahrazovat opětovným focením.

|Chtěl bych zde speciálně poděkovat panu Alanu Butschekovi (www.alanbutschek.cz) za veškerou pomoc a informace, které mě dodává, aby sekce ŽELEZNICE na mém webu mohla vůbec vzniknout a rozrůstat se.  Dále pak Adamu Fiuráškovi (Brno), kterého lze pasovat do spolutvůrce těchto stránek, jelikož bez jeho komplexní pomoci a dodávek spousty fotografií by katalog nevypadal tak jak vypadá. Poděkování v neposlední řadě patří panu Petru Študentovi (Brno) a Aleši Vávrovi, kteří poskytují informace co vozů poštovních týče. Zde jsou jejich stránky o ambulatních poštách. To by tak na začátek stačilo a nyní můžete vstoupit směle do sekce Identifikace, označování a rozdělení os. vozů. A nebo jinam, kam je libo :-).

|Autoři GIF obrázků: Pavel Dvořák (vagonweb) a Jiří Vaněk.

|Fotografie osobních vozů zasílají či zaslali:  Patrik Trnčák, Adam Fiurášek, Lukáš Keist, Petr Volf, Jan Jílek, Tomáš Hejda, Karel Jurda, Jiří Zlámal, Zdeněk Kotyza, Jarmila Nastoupilová, Marek Stýblo, Petr Šebík, Alan Butschek, Michal Petrskovský a Pavel Bezucha.

|_________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ČÁSTI KATALOGU:

|Seznam druhů a řad vozů (provozní řady) ŽELEZNICE I-III

|Původní, zaniklé, zaniklé rekonstruované řady (neprovozní řady) ŽELEZNICE IV

|Rekonstrukční skupiny ŽELEZNICE IV

|Železnice v – přehled výr. čísel vozů

|_________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ŽELEZNIČNÍCH OSOBNÍCH VOZŮ:

|Vozy 1. třídy
|Vozy 1. a 2. třídy
|Vozy 2. třídy s postranní chodbou či kombinované
|Vozy 2. třídy s postranní chodbou a služebním oddílem
|Vozy 2. třídy s chodbou uprostřed
|Vozy služební
|Vozy Reastaurační či bistro vozy
|Vozy patrové
|Vozy lůžkové
|Vozy lehátkové
|Vozy salonní a společenské
|Vozy poštovní
|Vozy řídící
|Vozy přípojné a vložené
|Vozy motorové
|Lanovky

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář